TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů


Pocitadlo
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Úvod
V současné době je energetika jednou z nejvíce se měnících oblastí v naší společnosti. K zásadním změnám dochází vlivem zvyšujícího se tlaku Evropské unie na úsporné využívání energie ve všech svých členských státech, a tedy i v ČR, a také vlivem dynamických změn na trhu s energií.
V důsledku toho doznává podstatných změn legislativa. Novelizován byl zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, některé z jejich prováděcích vyhlášek i normy ČSN nebo TNI. Další změny těchto a dalších zákonů, či vyhlášek se připravují.
Trh s energií poskytuje odběrateli určitá práva, ale současně vyžaduje plnění povinností. Práva spočívají zejména v možnosti výběru dodavatele energie. Povinnosti spočívají především v nutnosti zajistit si nákup energie. Očekávaným přínosem pro zákazníka je snížení ceny energie vlivem konkurenčního prostředí a širší nabídka doplňkových služeb.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro kvalitní řízení energetického hospodářství, ať již z oblasti výrobní či nevýrobní, je zapotřebí precizní znalost trhu s energií, cenových produktů dodavatelů energie a legislativních předpisů. Na způsobu využití uvedených znalostí pak do značné míry závisí výsledné náklady odběratele za energii.
S ohledem na neustále vzrůstající ceny energie, rozmanitost nabízených produktů ze strany dodavatelů a někdy až překotně se měnící legislativa se požadavek na profesionální přístup k vedení energetického hospodářství organizace ještě dále zvyšuje.

Vedení energetického hospodářství organizace je v kontextu uvedených změn vysoce specializovaná funkce, která vyžaduje odborného pracovníka tzv. na plný úvazek. S tím však souvisí vysoké mzdové výdaje. Řešení situace pomocí pracovníka s kumulovanými funkcemi není optimální, poněvadž ve svém důsledku může znamenat nižší míru orientace v problematice energetiky a následkem toho vyšší náklady na energii pro organizaci, než je nutné. Cesta k jejich snížení nemusí být vždy spojena s investičními náklady, ale někdy dostačuje prostá změna smluvních údajů s dodavatelem příslušné energie či změna cenového produktu.

Doporučeným řešením pro organizace je zajistit výkon funkce energetika formou externí služby. Výhod této spolupráce je několik. Nejdůležitějšími jsou:
  • náklady na výkon - správa energetiky využitím služeb externího energetika jsou nižší než mzda se souvisejícími náklady vlastního zaměstnance
  • profesionální přístup, odborné znalosti a zkušenosti v oblasti energetiky
  • využití počítačové techniky pro přenos dat z fakturačních měřidel a software pro zpracování dat a přehledů odběru energií bez nutnosti vysokých nákladů na pořízení a pravidelnou aktualizaci programového vybavení, která je takto zajišťována v rámci služeb externího energetika
  • využití praktických zkušeností v oblasti energetického hospodářství (více než 25 let praxe v oboru elektroenergetika a teplárenství) a trhu s energiemi
Program pro zpracování dat z měřící soupravy Diris-Promos.
Program pro zpracování dat z měřící soupravy Diris-Promos