TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Energetické audity a posudky

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství.

Výsledkem auditu je návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetický audit bude zpracován v souladu a v rozsahu požadavků daných zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Současně je však audit z mé strany zpracován tak, aby se v něm zadavatel snadno orientoval. Výsledky výpočtů jsou uváděny v tabulkové a často také v grafické formě, která je přehledná i pro toho, kdo nezná složitou problematiku výpočtů energií či tepelných ztrát objektů.
Jako příklad mohu uvést grafický přehled spotřeby energií, který uvádím v úvodu auditu pro základní orientaci ve spotřebách energií daného objektu.

graf3

Při zpracování auditu využívám kromě textové, tabulkové a grafické formy rovněž také zjednodušených schémat. Na základě osobní prohlídky, projektové dokumentace zadavatele a vlastní fotografické dokumentace zdrojů tepla, tedy výměníkových stanic, či plynových kotelen je do auditu zařazeno např. technologické schéma zdroje. Důvodem je snadná orientace při popisu zdroje a jeho přehlednější popis uvedený v auditu. Tento způsob zpracování informací není pro audit povinný, pro zadavatele je však výhodný. Technologických schémat je totiž možné využít například pro doplnění místních provozních řádů zdrojů tepla, apod. Při jejich vytváření využívám svých dlouhodobých zkušeností v oblasti průmyslové energetiky a dle názorů zadavatelů je užitečným doplňkem auditu.

Obsahem energetického auditu jsou povinné kapitoly dané legislativními předpisy, doplněné o konkrétní údaje daného objektu a jeho energetického hospodářství. Obvykle audit obsahuje následující základní údaje:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
2.2. Základní údaje o energetickém hospodářství
2.3. Tepelně technické a energetické vlastnosti budov

3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU
3.1. Energetické hospodářství
3.2. Konstrukce budov
3.3. Energetická bilance výchozího stavu
3.4. Zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií

4. NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
4.1. Potenciál energetických úspor
4.2. Klasifikace úsporných opatření dle finanční náročnosti
4.3. Návrh opatření
4.4. Upravené energetické bilance

5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

6. VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

7. VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
7.1. Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství
7.2. Celková výše dosažitelných energetických úspor
7.3. Návrh optimální varianty
7.4. Doporučení energetického auditora
7.5. Evidenční list energetického auditu

PŘÍLOHY

  • Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
  • Výpočet tepelných ztrát budovy
  • Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla
  • Další potřebné přílohy