TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Energetické služby / Výkon funkce externí energetik

Prioritním úkolem výkonu funkce externího energetika je zajištění úsporného řešení v oblasti odběru energií. Služba je komplexní a zahrnuje celou problematiku dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně všech souvisejících služeb.

Rozsah činností v rámci funkce externího energetika lze rozdělit do dvou základních oblastí:

 • řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů (trh s energií, výběr dodavatele, smlouvy, kontrola faktur, atd.)
 • řešení provozních povinností na celém úseku energetického hospodářství (revize, kontroly, servis, školení, měření, provozní řády a předpisy, atd.)
Služba je poskytována v takovém rozsahu a kvalitě, aby zajistila splnění všech legislativních požadavků v oblasti energetického hospodářství a zákazník se tak nemusel obávat kontrol státních orgánů.

Nyní podrobněji k jednotlivým oblastem v rámci plnění funkce externí energetik.

Trh s energií poskytuje odběrateli určitá práva, ale současně vyžaduje plnění povinnosti. Práva spočívají zejména v možnosti výběru dodavatele energie. Povinnosti spočívají především v nutnosti zajistit si nákup energie. Součástí smluvních ujednání je rezervovaná kapacita (roční a měsíční), množství elektrické práce, plynu, apod.
Na kvalitně sjednaných hodnotách odběru závisí výše nákladů za energii. Prioritním úkolem externího energetika je sjednávat odběrové hodnoty tak, aby náklady za energie byly co nejnižší. Toho lze dosáhnout vzájemnou kombinací sjednávaných hodnot s dodavateli, kvalitním SW vybavením a znalostí cenových produktů na trhu.

Součástí výkonu služby externího energetika s ohledem na výše uvedené je znalost odběru, a to zejména časové průběhy odběru, 1/4 hod. maxima, hod. maxima, spotřeba elektřiny v tarifech, atd.

Pro zjišťování těchto hodnot využívám několik způsobů:
 • autorizovaný přístup k datům dodavatele, snímaných z fakturačních měřidel
 • programové vybavení pro vyhodnocování a archivaci naměřených dat
 • vlastních měřících zařízení s následným převodem naměřených dat do PC

> Pro přehled je dále uvedena skladba nákladů za jednotlivé energie, jenž jsou předmětem kontroly energetika.

Skladba nákladů za elektřinu:

Neregulované platby za elektřinu:
 • odběr v časovém pásmu VT
 • odběr v časovém pásmu NT
Regulované platby za elektřinu:
 • roční rezervovaná kapacita
 • nedodržení účiníku
 • nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě
 • příspěvek na OZE + KVET
 • zúčtování OTE
 • systémové služby
 • použití sítí
Skladba nákladů za zemní plyn:

Neregulované platby za zemní plyn:
 • dodaná energie
 • rezervovaná přepravní a uskladňovací kapacita
Regulované platby za zemní plyn:
 • odebraný zemní plyn
 • rezervovaná distribuční kapacita

Rizika spojená s nesprávnou orientací v oblasti energetiky:
 • bez zajištění periodické obnovy smlouvy bude přerušena dodávka elektřiny, případně vzrostou náklady na její pořízení z jiných fondů v řádu desetinásobků a výš
 • při nesprávné kombinaci roční a měsíční rezervované kapacity (elektřina i plyn) mohou vzrůst náklady několikanásobněpři nesprávné kombinaci roční a měsíční rezervované kapacity (elektřina i plyn) mohou vzrůst náklady několikanásobně
 • při nesprávně zvoleném cenovém produktu (elektřina i plyn) mohou vzrůst náklady na energie o desítky %
 • při překročení sjednané hodnoty rezervovaného příkonu činí přirážka v řádu několikanásobku ceny energie
 • při nevyžádané dodávce jalové energie do sítě je přirážka k odběru 440 Kč/MVArh
 • za nedodržení smluvené hodnoty účiníku (mimo pásmo cos fí = 0,95 - 1) je účtována vysoká přirážka
 • při překročení sjednané hodnoty rezervované kapacity plynu mohou vzrůst náklady o desítky %
 • při nesprávné kombinaci roční a měsíční smlouvy na odběr plynu mohou vzrůst náklady o desítky až stovky %
 • nesprávným zajištěním požadavků OPDE a OPDP má právo dodavatel přerušit dodávku elektřiny a plynu
Výhody spolupráce s externím energetikem:
 • levnější způsob zajištění energetických služeb než vlastním energetikem. Práce energetika je v současné době vysoce kvalifikovaná činnost. Vysokým nárokům na kvalifikaci je úměrná mzda vlastního energetika. Při započtení souvisejících nákladů (zdravotní a sociální pojištění) budou výsledné náklady na vlastního zaměstnance mnohem vyšší, než náklady na spolupráci s externím energetikem

 • profesionální přístup, odborné znalosti a zkušenosti externího energetika, jenž je současně i energetickým auditorem s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu

 • využívání SW pro přenos dat z fakturačních měřidel a SW pro zpracování dat a přehledů odběru energií bez nutnosti vysokých nákladů na pořízení a pravidelnou aktualizaci programového vybavení, která je takto zajišťována v rámci služeb externího energetika (Nákup SW vybavení pro vyhodnocování a optimalizaci nákladů za energie pro odběratele typu velkoodběr a střední odběr se pohybuje kolem 435 000,- Kč)

 • využití praktických zkušeností externího energetika v oblasti energetického hospodářství (více než 25 let praxe v oboru elektroenergetika a teplárenství) a trhu s energiemi

Přehled konkrétních povinností v rámci služeb externího energetika je předmětem smlouvy o vedení energetického hospodářství.

Vedení agendy energetického hospodářství

Předmětem smlouvy o vedení energetického hospodářství je dohodnutý rozsah spolupráce dle konkrétních podmínek odběru. V následujícím textu je uveden poskytovaný rozsah činností v oblasti energetického hospodářství.

Oblast ELEKTRICKÉ ENERGIE
 • výběrové řízení pro volbu dodavatele elektřiny
 • vypracování a aktualizace podkladů pro smlouvu s dodavatelem
 • kontrola smluvních povinností odběratele vyplývající z uzavřené smlouvy
 • kontrola zařazení odběratele do nejúspornějšího cenového produktu v dané kategorii
 • kontrola odběrových hodnot - 1/4 hod. a hod. výkonů, účiníku, apod.
 • zajištění provádění revizí a odstranění závad z revizí
 • měření odběrových špiček, proudové zátěže, napětí, odběru v tarifech, apod. pro následné zabezpečení co nejúspornějšího provozu a dosažení co nejnižších nákladů na elektřinuměření odběrových špiček, proudové zátěže, napětí, odběru v tarifech, apod. pro následné zabezpečení co nejúspornějšího provozu a dosažení co nejnižších nákladů na elektřinu
 • kontrola věcné správnosti faktur dodavatele
Oblast TEPELNÉ ENERGIE
 • vypracování a aktualizace podkladů pro smlouvu s dodavatelem
 • kontrola smluvních povinností odběratele vyplývající z uzavřené smlouvy
 • kontrola odběrových hodnot - max. tepelného výkonu, apod.
 • zajištění provádění revizí tlakových nádob v tepelném hospodářství
 • zajištění přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu
 • kontrola věcné správnosti faktur dodavatele
Oblast ZEMNÍHO PLYNU
 • výběrové řízení pro volbu dodavatele plynu
 • vypracování a aktualizace podkladů pro smlouvu s dodavatelem
 • kontrola smluvních povinností odběratele vyplývající z uzavřené smlouvy
 • výpočet podkladů pro sjednání kapacity z hlediska co nejnižších nákladů na plyn (platí pro odběratele s měřením plynu typu A,B)
 • výpočet poplatku za znečišťování ovzduší
 • vedení souhrnné a provozní evidence plynových kotelen
 • provádění odborných prohlídek plynových kotelen
 • zajištění revizí plynových zařízení
Oblast VODY
 • zajištění rozborů pitné a odpadní vody
 • kontrola ukazatelů znečištění odpadních vod
Ostatní
 • rozúčtování jednotlivých energií na střediska nebo nájemníky objektu
 • zprávy o stavu energetických zařízení
 • vypracování provozních řádů trafostanic, plynových kotelen, výměníkových stanic
 • vypracování energetických auditů
 • zpracování statistických výkazů v oblasti energií
 • spolupráce při zajišťování oprav a odstraňování havárií energetických zařízení
 • technické a organizační zabezpečení realizace opatření vyplývající z energetických auditů či právních předpisů v oblastech regulace tepelné energie, apod.
 • ostatní energetické služby
Dále také
 • kontrola kotlů a rozvodu tepelne energie
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov
Uvedené činnosti mohou být zajišťovány na základě stálé služby výkonu externího energetika. Současně je však také možné si z uvedených činností vybrat pouze některé např. zpracování provozních řádů, rozúčtování energií na nájemce, apod., a ty si zajistit formou jednorázové objednávky.